گئدیردی غازیایماغا

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن

سؤزدئییردی اوغلاغا!

بورنون سوخوب بارماغا!

 

الینده دوکتوراسی

گئدیردی غازیایماغا!


آدرس کلاوغلاندرتلگرام:
keloglan49@

  • [ ]