یول کسَن کارمنده باخ

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن

کنداوشاغی کنده باخ

بال دوداغا،قنده باخ

 

میزدالینداچالیشان

یول کسَن کارمنده باخ!


  • [ ]