کاسیبلیق دوتدی منی

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن

kasibliq duti diməni

Servət unutdi  məni

 

Bahaliq nəhəng kimin

Dənizdə utdiməni

 

کاسیبلیق دوتدی منی

ثروت اونوتدی منی

 

باهالیق نهنگ کیمین

دنیزده اوتدی منی!


  • [ ]