چوخ سویوق دور ائشیک ده

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن

Çox soyoq dor eşikdə

Soyoq durub keşikdə

 

Xəbər gəldi bozlaeib

aqlar uşaq beşikdə

چوخ سویوق دور ائشیک ده

سویوق دوروب کشیک ده!

 

خبرگلدی بوزلاییب

آغلاراوشاق بئشیک ده!


  • [ ]