ییرتیلیبدیر آرخالیق

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن

Yirtilibdir arxaliq

Qaçib gidib aq baliq

 

Eveimdə həsrət yaqir

Ximə vurub bahaliq


ییرتیلیبدیر آرخالیق
قاچیب گئدیب آغ بالیق !

ائویمده حسرت یاغیر !
خیمه ووروب باهالی !


  • [ ]