لک لکی لک لک دوغار

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن

ləkləki ləklək doqar

mixəki mixək doqar


kişi ki eşşək olsa

arvadi eşşək doqar

لک لکی لک لک دوغار

میخکی میخک دوغار

 

 کیشی که ائششک اولسون

آروادی ائششک دوغار


  • [ ]