آجیقلیدیرار–آرواد

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن

aciqlidirər-arvad

pissözlərdeyirarvad

 

evqayimazevyikar

arvadolmazhərarvad

 

آجیقلیدیرارآرواد

پیس سؤزلردیَه رآرواد

 

ائوقاییرماز،ائو ییخار

آرواداولمازهرآرواد!


  • [ ]